Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to konkrétne: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail prevádzkovateľovi spoločnosti Kiuub s. r. o., so sídlom Hlavná 25, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 52 507 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44918/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom produktov a obchodných činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím.

Tento súhlas poskytujete dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@kiuub.com.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov zverejnených na webovej stránke www.kiuub.com.